وصیت نامه شهید حمید بهرامی (شهید دانش اموز)


 هیچ وقت نپندارید و مرده اند و بلکه زند ه اند و پیش خدا روزی می خورند وصیتم نامه خورا با سلام و دورد فر اون به حضور اقا امام زمان و نایب برحقش امام خمینی اغاز می کنم و صیتم به مادر عزیزم این است و که مادرم را بعا از شما شهادتم گریه نکنید و بلکه خوشحال باشد وازاین که یکی از فرزندانت به خاطر خدا و اسلام و ق ران فدا کردی و خوشحال باشو ازاین که تو هم مارد شهید شده ایو خوشحال باشد و ازاین که فدرا در صح رای محشر خانواه ما هم جز خانوا هی اس ت و که فردای قیامت نزد امام حسنی سر بلند خواهد بود و پیش ائمه اطهار خجالت زده و نمی وشم و اشنا ء الله که از پیروان واقعی ق ران و پیامبران عزی هستیم و پیش سادات انشا ء الله سرهان را بلند کنیم و مادرم به خدا دارم و که در ماسم سوگواری من اشک  از چشمانت زیر شد و به یاد صحنه کربلا و بیفتی و به یاد تشنه لباتن کربلا و گ
ریه کنید و اشک ما رم مبا ا خای نکدره روزی از امام امت خمینی بت شکن زمان دس ت بکشید و همیشه پشتیبان امام و سالم باشی و باردان و خوراهانمم را مجوبر کن و که انشا ء الله دست از نماز واجبات دیگر نکشند و همیهش از پیروان واقعی امام خمینی باشند و خدای خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار

/ 0 نظر / 35 بازدید