خاطره ای از شهید جهان بخش سپهوند (شهید دانش اموز)


شهید درهنگام رفتن به جبهه ضمن خداحافظی باخانواده وهمسایگان وخویشان ودوستان خودآن را با نبردبا کفار بعثی می خواند واز مردم می خواست که به کمک های خود به جبهه ادامه داده وضمنا از پدر ومادرش خواست که درشهادتش شکیبا باشند وبرایش گریه نکنند ولباس سیاه نپوشد وی جسم وجان خودرا درمقابل جسم وجان خود را درمقابل سایرمسلمین ازصدراسلام تا کنون ناچیز می دانست وعقیده داشت که بالاترین مرحله ایمان قرب بخدا می باشد .

/ 1 نظر / 46 بازدید